Lịch khai giảng tháng 1/2018

Trung tâm Anh ngữ PoPoDoo thông báo khai giảng các lớp học Tiếng anh trẻ em trong tháng 1/2018 với lịch cụ thể như sau:

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 1 /2018
 
Chi nhánh
Lớp học
Tuổi
Lịch học
Thời gian học
Khai giảng
Hoàng Ngân
Rainbow 27
7 - 9
T5 - CN
17h30 - 19h
Update
PSE 18
3 - 6
T5 – CN
T5: 19h30 - 21h
CN: 8h30 - 10h
Update
Đà Nẵng 1
Kid 20
3 - 5
T5 - T7
19h30 - 21h
Tháng 1
A23
7 - 9
T7 - CN
8h - 9h30
Tháng 1
Đà Nẵng 2
PSE
3 - 6
T3 - T5
19h30 - 21h
Tháng 1
PoPoDoo 
7 - 9
T7 - CN
15h45 - 17h15
Tháng 1
Đà Nẵng 3
Po 11
7 - 9
T7 - CN
  9h30- 11h
Tháng 1
Kid 14
3 - 6
T3 - T5
17h45 - 19h15
Tháng 1
Đà Nẵng 4
K14
3 - 6
T5 - T7

17h30 - 19h

Tháng 1
Sam 9
7 - 9
T7 - CN
 8h - 9h30
Tháng 1
Đống Đa
Vi 11
7 - 9 T5 - CN 17h45 - 19h15 Update
Sunshine 11
3 - 5 T4 – T7 18h00 - 19h30 Update
Mỹ Đình
PoPoDoo 23
3 - 5
T4 - T7
17h45 - 19h15
Tháng 1
PoPoDoo 24 6 - 7 T4 - T7 17h45 - 19h15 Tháng 1
PoPoDoo 25 8 - 10 T4 - T7 17h45 - 19h15 Tháng 1
Panda 44 8 - 10 T3 - T6 17h45 - 19h15 Tháng 1
Panda 43
6 - 7
T3 - T6
17h45 - 19h15
Tháng 1
Panda 42
3 - 5
T3 - T6
17h45 - 19h15
Tháng 1
Panda 45
3 - 5
T3 - T6
19h30 - 21h
Tháng 1
Panda 46 8 - 10 T3 - T6 19h30 - 21h Tháng 1
Linh Đàm
PSE 17
3 - 5
T3 - CN
19h30 - 21h
Update
PoPoDoo 24 6 - 9 T3 - CN 17h45 - 19h15 Update
Cầu Diễn
PSE 6
3 - 5
T4 - T7
17h45 - 19h15
Update
ViViDoo 6
6 - 9
T5 - CN
19h30 - 21h
Update
Hai Bà Trưng
Paris
4 - 6
T4 - T7
19h30 - 21h
Update
Rabbit
3 - 6 
T4 - T7
19h30 - 21h
Update
Mighty Brains  4 - 6 T7 - CN 9h - 10h30 Update
Định Công
Kid 9
3 - 5
T3 - T5
17h45 - 19h15
Tháng 1
PoPoDoo 5
7 - 9
T4 - T7
19h30 - 21h
Tháng 1
Tô Hiệu
PoPoDoo 3
6 - 8
T4 - T7
17h45 - 19h15
Update
Spring 3
3 - 5
T7 - CN
10h - 11h30
Update
PSE 3
3 - 5
T5 - CN
19h30 - 21h
Update
Thái Bình Apple 3 3 - 6 T3 - T6 17h30 - 19h Tháng 1
PoPoDoo 4 9 - 15 T4 - T7 17h30 - 19h Tháng 1
 
Thái Nguyên Vi 4 3 - 5 T4 - T6 19h30 - 21h Update
P 7 7 - 9 T5 - CN 17h30 - 19h Update
P 4 10 - 15 T6 - CN
T6: 17h30 - 19h
CN: 15h30 - 17h
Update
Sông Công Vi 3 3 - 5 T3 - T6 19h30 - 21h Update
P 5 7 - 9 T4 - T7
T4: 19h30 - 21h
T7: 8h - 9h30
Update
Vi 2 3 - 5 T5 - CN
T5: 19h30 - 21h
CN: 8h - 9h30
Update